Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie jest nieaktualne.

Urząd sprzeda działkę budowlaną

Piaseczno, Mazowieckie
Dodano 13 Sty. 2021
ID 47462
Nieruchomości
Kategoria Sprzedaż
Powierzchnia 139 m²
Cena za m² 295,19 zł

Ogłoszenie o II przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.),
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 43/3 o powierzchni 139 m2, położona w obr. 16 m. Piaseczno w rejonie ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00429512/7;
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 4.09.2020 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1 MW/U – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, działka niezabudowana, stanowi teren drogi osiedlowej wśród budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej a następnie z kostki brukowej, posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej miejskiej biegnącej w ul. Kniaziewicza. Na działce występują naniesienia budowlane – kostka brukowa;
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Ww. działka obciążona jest odpłatną służebnością gruntową, ustanowioną na czas nieoznaczony, na rzecz właściciela nieruchomości objętych treścią księgi wieczystej WA1I/00034107/7, WA1I/00034105/3, WA1I/00034106/0, WA1I/00035368/1 polegającą na prawie przechodu i przejazdu po całej powierzchni działki gruntu zarówno do ulicy Jana Pawła II, jak i do ulicy Kniaziewicza; właściciele mają również prawo położenia i utrzymania na całej działce nawierzchni drogowej i chodników, będących budowlą w rozumieniu prawa budowlanego. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości – 41.032,80 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).
Wysokość wadium: 2.051,64 zł.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.02.2021 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, na I piętrze (pok. 38).
Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 22.02.2021 r. (włącznie) – w zamkniętych kopertach.
Oferty składane przez zainteresowanych powinny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Dowód wpłacenia wadium,
6. Podpis(y) oferenta(ów).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 22.02.2021 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Sprzedający zbywa nieruchomość opisaną zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz może odwołać ogło

Wyświetleń: 3

Pozostałe ogłoszenia użytkownika

Syndyk zlicytuje budynek uczelni wyższej
Białystok, Podlaskie
2 dni temu
17 905 365
Nieruchomości
17 905 365
Syndyk sprzeda frezarki, tokarki, wiertarki i inne
Włocławek, Kujawsko-Pomorskie
17 Lut. 2021
100
Dla domu
100
Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym
Lublin, Lubelskie
12 Lut. 2021
67 750
Nieruchomości
67 750
Dzierżawa budynków magazynowo-usługowych
Kraków, Małopolskie
11 Lut. 2021
5 000
Nieruchomości
5 000
Urząd sprzeda działkę z domem
Piaseczno, Mazowieckie
11 Lut. 2021
1 660 500
Nieruchomości
1 660 500
Konto prywatne
Od Cze. 2020

Piaseczno, Mazowieckie

Strona korzysta z plików cookies, szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności